Προσανατολισμός στον Πελάτη

Για εμάς βασική προτεραιότητα είναι οι πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι κάθε πελάτης είναι μοναδικός κι έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Στη Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες μας με βασικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την επίτευξη των στόχων του. Θεωρούμε καθήκον μας τη μεγιστοποίηση της οικονομικής ευημερίας του πελάτη στο βαθμό που επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι του και οι προοπτικές που συνοδεύουν τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές. Κατ'επέκταση οι υπηρεσίες που παρέχουμε κατά περίπτωση, έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες με το μικρότερο δυνατό κόστος για εσάς.

Πρόσβαση σε Πληθώρα Αγορών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων

Μέσω της Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, πρακτικά, σε όλες τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Έτσι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις επενδυτικές ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να περιορίζεστε στην Ελληνική αγορά μόνο. Μέσω της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα επενδυτικά σας χαρτοφυλάκια επενδύοντας σε προϊόντα χρήματος μεγάλης ρευστότητας, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και εναλλακτικές επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε μια πιο αποδοτική σχέση κινδύνου - απόδοσης κι έτσι να αυξήσετε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων σας. Επίσης, μπορείτε να αντισταθμίσετε κινδύνους στους οποίους δεν επιθυμείτε έκθεση χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα.


Έμφαση στη διαρκή κατάρτιση κι ενημέρωση

Στη Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διαρκή κατάρτιση κι εκπαίδευση όλων των στελεχών και συνεργατών μας. Νιώθουμε υποχρεωμένοι να είμαστε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να εισάγουμε καινοτομίες τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε επίπεδο διαδικασιών προς όφελος των πελατών μας. Επιδιώκουμε τη διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών μας σε θέματα που σχετίζονται με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Είμαστε ενήμεροι για τις ακαδημαϊκές εξελίξεις σε πεδία που αφορούν στη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τη διαχείριση κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων. Έχοντας πλήρη γνώση για τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στις οικονομίες και τις αγορές εξασφαλίζουμε την ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση όλων των συνεργατών της εταιρείας μέσω διεθνών συνεργασιών και πηγών πληροφόρησης.


Client oriented

Our main priority is our clientele.Each individual is unique and has specific needs. In FAST FINANCE we plan our services with basic yardstick, the satisfaction  of clients' needs and the completion of their aims. We consider our duty is the maximization of client's financial welfare at the level permited by his resources and the perspective of the investment alternatives at hand. In conclusion, our services in any case, aimed to satisfy the financial needs at the lowest cost.


Access to a vast markets and financial instruments universe

Trough FAST FINANCE you can achieve access, practically, to all international capital and money markets. This way, you can exploit the investment opportunities available at a global level, beyond the domestic markets. Through access to the international markets you can achieve greater diversification in your investment portfolio, investing in high liquidity money markets, government and corporate bonds, stocks, mutual funds and alternative investments. So, you can secure an efficient relation risk and reward and thus increse your capital appreciation. Also, you can hedge to unwanted risk exposure using derivatives.

Emphasis on continuous training and updating

In FAST FINANCE we focus on continuous training and qualification of all the staff and partners. We feel obliged to be informed in all the financial industry's developments in order to introduce innovations either in technical level or procedures to optimize our clients benefits. We aim at continuous training of our partners in areas related with the provision of high class services. We are fully informed with the academic developments in areas related with the functions of capital and money markets, asset management and risk management. Having full knowledge of the variability contained in economies and markets, we ensure the substantial and in-depth updating of all our partners through international co-operations and information sources.